Algemene voorwaarden

Om alles goed en duidelijk te laten verlopen hebben wij een aantal algemene voorwaarden opgesteld, zodat beide partijen niet voor verrassingen komen te staan.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten. Voor de overige diensten zoals de cursus hypnobirthing gelden andere algemene voorwaarden. Je kunt deze bij de footer van de website vinden.

Verkoop artikelen JoyfulBirth& Babies

Definities

’Verkopende partij’: JoyfulBirth& Babies

‘Consument’: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep in diens hoedanigheid als eindgebruiker van de geleverde zaken.

Levering en levertijd

9.0 De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze aan haar worden bezorgd.

9.1 Levering zal zo snel mogelijk plaats vinden het streven van JoyfulBirth& Babies is binnen zeven dagen, maar aangezien JoyfulBirth& Babies veel producten op bestelling maakt kan dit langere tijd in beslag nemen.

Aansprakelijkheid

10.1 De aansprakelijkheid van JoyfulBirth& Babies is beperkt tot kosteloos herstel van een gebrekkig product of tot vervanging van een product of van een onderdeel ervan, één en ander ter beoordeling van JoyfulBirth& Babies.

10.2 JoyfulBirth& Babies is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit miscommunicatie, informatieverlies, verminkingen en/of het onvolledig overkomen van bestellingen ten gevolge van het gebruik van internet, e-mail dan wel enig ander communicatiemiddel tussen de consument en JoyfulBirth& Babies.

10.3 JoyfulBirth& Babies is niet aansprakelijk voor materiele of inmateriele schade bij en na gebruik van JoyfulBirth& Babies.

Garantie

11.1 JoyfulBirth& Babies  garandeert dat de door haar verkochte zaken vrij zijn van materiaal-, ontwerp- en fabricagefouten gedurende een periode van 6 maanden indien juist gebruik.

11.2 Indien de geleverde zaken een gebrek vertonen is JoyfulBirth& Babies verplicht zo spoedig mogelijk nadat de consument hem schriftelijk het gebrek heeft gemeld, de zaken te herstellen.

11.3 De garantie vervalt indien de consument schade veroorzaakt door een onjuiste behandeling.

11.4 De garantie geldt niet voor krassen op het product als er onjuist is omgegaan met het schoonmaken daarvan.

11.5 De consument dient aan te tonen dat het product binnen de garantie-termijn een gebrek vertoont waarvoor deze garantie geldt. De garantie vervalt als het type- of serienummer van een product zijn verwijderd of gewijzigd.

Eigendomsvoorbehoud

12.0 Door JoyfulBirth& Babies geleverde zaken mogen niet worden doorverkocht.

12.1 JoyfulBirth& Babies raadt de consument ten sterkste af het product na eigen gebruik aan derden te overhandigen voor persoonlijk gebruik.

Gebreken; klachttermijnen

13.0 De consument dient de gekochte zaken bij levering – of zo spoedig daarna als mogelijk – te onderzoeken. Hierbij dient de consument na te gaan of de geleverde zaak aan de overeenkomst beantwoordt.

13.1 Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dient de consument deze binnen 2 dagen na levering aan JoyfulBirth& Babies schriftelijk te melden.

Betaling

14.0 Tenzij anders overeengekomen dient betaling van het totale verschuldigde bedrag vóór verzending plaats te vinden.

Herroepingsrecht

15.0 Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

15.1 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

15.2  Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, of de overeenkomst kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het herroepingsformulier en door een aankondiging te doen via info@joyfubirthenbabies.nl. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

15.3 Indien de klant na afloop van de in lid 15.1 en 15.2 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

15.4 Producten die speciaal voor u gemaakt zijn of producten betreffende de hygiëne zoals navelveters en cordrings zijn uitgezonden van retourrecht. Kosten van het retour zenden van producten zijn voor eigen rekening.

Klachten

16.0 Wij doen er uiteraard alles aan om klachten te voorkomen, mocht er onverhoopt toch een klacht ontstaan hopen wij dat de cursist/deelnemer/consument dit direct meldt. Uiteraard kan  een cursist/deelnemer of consument zijn/haar klacht ook schriftelijk indienen bij JoyfulBirth& Babies.